TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A STAVEBNÍ DOZOR

Technický dozor investora zastupuje stavebníka vůči zhotoviteli a zastupuje ho také u jednotlivých správních orgánů. TDI vykonává kontrolní činnost, při které sleduje zda dodavatel provedl stavbu v souladu s právními předpisy, platnými ČSN, projektem a podle smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a investorem. Kontroluje finanční tok stavby. Připravuje stavbu ke kolaudaci.

CO NABÍZÍME

Kontrolujeme provádění staveb, analyzujeme a vyhodnocujeme, zda jsou vynaložené prostředky správně a plně zhodnocené ve stavebním díle. Kontrolujeme, zda kvalita stavebního díla odpovídá vynaloženým prostředkům stavby a navrhujeme případná opatření. Na dodržení správných technologických postupů a použití vhodných materiálů závisí výsledná kvalita prací. Pohlídáme dokonalé provedení detailů na stavbě, které jsou základem pro kvalitní stavební dílo.

INŽENÝRING
Budeme vám pomáhat od vyřízení územního souhlasu, přes vyjádření správců inženýrských sítí k přípojkám, vyjádření vlastníků sousedních parcel až k vyřízení stavebního povolení.
DOZOR

Snahou stavebníka by mělo být zajištění provedení stavby v požadované kvalitě, za dohodnutou cenu (resp. Ve smlouvě stanovenou nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě) a v termínu, na kterém se smluvní strany dohodly, a za podmínek, které pro její provedení byly dohodnuty.

BOZP

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Zajišťujeme služby odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi.

SÍLA JE V DETAILU.